Хигиеника
Сулфидани кӯдак нишонаи бемории сил аст?
379


Салом! Ман ҷавонзани 27-сола ва модари ду фарзанд мебошам. Мо дар як деҳаи дурдасти Мӯъминобод зиндагӣ мекунем ва зиндагии камбағалона дорем, аз ҳамин сабаб аксар вақт худу фарзандонамро бо давоҳои халқӣ табобат мекунам.

Қариб 20 рӯз мешавад, ки писарчаи калониам, ки нав 7-сола шудааст, месулфад. Чанд саҳар асалро бо шир омехта карда, гармогарм хӯрондам, ордоби бо равғани зағир тайёршуда медиҳам, чанд намуд гиёҳчой ҳам додам, вале сулфаашҳеҷ намемонад. Ҳис мекунам, ки гулӯяш балғам дорад. Мегӯянд, ки балғам нишонаи хуб нест. Метарсам, ки мабодо писарам ба касалии сил гирифтор нашуда бошад. Шумо ба ман чӣ маслиҳат медиҳад?
Маҳтоббӣ, аз Мӯъминобод.

Хоҳари азиз,Маҳтоббӣ! Сулфидани кӯдак ҳанӯз маънои ба касалии сил гирифтор шуданашро надорад, чунки сулфа шудани кӯдакон дар фаслҳои тирамоҳу зимистон як чизи маъмулӣ аст. Бо иваз шудани фаслҳои сол ҳарорати ҳаво якбора тағйир меёбад ва ин тағйиротҳо ба саломатии мо-одамон низ бетаъсир намемонанд. Махсусан кӯдакон нисбати тағйирёбии боду ҳаво хеле ҳасосбуда, ба зудӣ шамол мекашанду ба зуком, сулфа ва дигар бемориҳо гирифтор мешаванд. Аслан сулфа худаш як навъ аксуламали организм, яъне як роҳ ё механизми махсусе мебошад, ки бо ҳамин усул ҷисми инсон худро аз балғам ва дигар чизҳои нолозим тоза мекунад, вале бепарвоӣ кардан низ нашояд, чунки ҳамзамон сулфа метавонад нишонаи баъзе бемориҳои роҳҳои нафас бошад. Аз ҳамин хотир,ҳатман кӯдакро ба назди духтур бурдан лозим аст, то ки табибон сарчашмаи беморӣ ва сабаби сулфиданашро аниқ намуда, усули дурусти табобатро ба роҳ монанд.

Ба чӣ диққат додан лозим аст?
Бори дигар таъкид карданием, ки пайдоиши сулфа пеш аз ҳама нишонаи бемориҳои гуногуни роҳҳои нафас мебошад, бинобар ин, шумо ҳамчун модар бояд ба тарзи сулфидани кӯдак ва балғами доштааш диққат диҳед. Аз рӯйи шакли балғам фаҳмидан мумкин аст, ки маҳз кадом узви фарзанди шумо шамол кашидааст.
1. Балғами ғафсу часпак аз шамолкашии роҳҳои нафас дарак медиҳад. Ин навъи балғам дар гирифторони касалии астма низ дида мешавад.
2. Балғам ба зардобмонандбошад, донед, кибактерияҳо ба ҷисмифарзандишумороҳёфта, ӯро ба беморӣмубталогардонидаанд.
3. Балғамипардадор аз варам карданишушикӯдакдаракмедиҳад.
4. Балғамихунолуднишонаинохуббуда, аксаран бар асарисаратонишушвакасалии сил пайдомешавад.
Новобаста ба он кишаклибалғам чӣгунааст, онроҳарчӣзудтар аз шушвароҳҳоинафасбароварданлозимаст, чунки дар суратитабобатнакарданбалғамҷамъшуданмегирадва ин метавонадбоисимаҳкамшавиироҳҳоинафасгашта, то оқибатҳоинохушваҳаттофоҷиаовардарасонад.
Ғалатҳое, кимодарон дар табобатисулфаикӯдаконашонроҳмедиҳанд?
Аксаримодарон, махсусанонҳое, ки дар деҳотзиндагӣмекунанд, сулфаробеморииҷиддӣҳисобнакарда, аз пеши худ ба кӯдакҳархелдоруюдавоҳоро додан мегиранд, ки ин ғалатимаҳзмебошад. Дар ёддоштабошед, кибетавсияидухтурҳатто давоҳои хелеоддиро низ ба кӯдакон додан қатъиянманъаст. Организмикӯдаконбисёрнозукаства як доруиоддӣметавонадҳолитифлроякборахелебадгардонида, то ба фоҷиа бурда расонад. Ҳамеша дар ёддоштабошед!

1. Аз пеши худ ба кӯдакдоруисулфанадиҳед!
Модарон ба фарзандибемори худ ёрӣрасониданӣшуда, бедорухатватавсияидухтур аз дорухонаҳоҳархелдоруҳоизиддисулфарохарида, ба кӯдакибемор додан мегиранд. Ин корро кардан мумкиннест. Чаро? Сулфабеморӣнабуда, бештар бар асарибалғампайдомешавадва ин як роҳитозашуданиҷисм аз балғаммебошад. Аз ҳаминхотирхӯрданидоруҳоизиддисулфазимнисулфаибалғамдормумкиннест, чунки ин доруҳомонеибаромаданибалғам аз шушвароҳҳоинафасмегарданд. Дар натиҷабалғам дар организм ҷамъмешавад.
Роҳидуруст:
Пеш аз ҳамашушвароҳҳоинафасро аз балғамтоза кардан лозимаст. Бароиин шумобояд ба фарзандатондоруҳоибалғамбарор (отхаркиваюшйй)диҳед.

Фируза редактор тсел, [11.11.2022 11:42]
2. Аз антибиотикҳоистифоданабаред, агар...
Қисмизиёдизанонгумонмекунанд, киантибиотикҳотаъсиримӯъҷизавӣдорандва дар муддатикӯтоҳкӯдакро аз сулфанаҷотмедиҳандукомилансиҳатмешавад. Ин корроҳаргиз кардан лозимнест. Антибиотик танҳоботавсияидухтургузаронидамешавад. Чаро?
Худсарона тез-тез истифодабурданиантибиотикҳо ба саломатиикӯдаконзарардорад. Дар ҷисмикӯдак бар асаризиёдистифодабурданиантибиотикҳометавонадиллатҳоидигар аз қабиливайроншуданимикрофлораирӯдаҳо, авитаминоз, вайроншавии кори ҷигарва гурда ба вуҷудбиёяд.
Роҳидуруст:
Маъмуланантибиотикҳоротанҳо дар суратихислатибактериалӣдоштанисулфа, масаланзимнибемории пневмония истифодамебаранд. Аз ҳаминхотир,кӯдакроҳатман ба духтурбаред, агар ба пневмония ё бронхит гирифторшудабошад, худи духтурикӯдакона антибиотики заруриротавсиямедиҳад, дар аксиҳолтанҳо таблетка ванӯшдорумефармояд..
3. Истифодаидавоҳоиносанҷидаихалқӣхатардорад!
Дар ҳақиқатбаъзедавоҳоихалқӣметавонанд дар табобатисулфаёрӣрасонанд, вале аз пеши худ нафаҳмидавунасанҷидаҳархелгиёҳваалафҳоро ба кӯдакон додан мумкиннест. Чаро?
Якум: ҷисмикӯдаконхеленозукастваметавонад ба ин гиёҳҳоҳассосиятдоштабошад. Дар ин суратхӯрданигиёҳоб боисипайдоиши аллергия гашта, шиддатисулфабештармешавад.
Дуюм: Фаромӯшнакунед, кифақатбогиёҳваалафҳосулфаро 100% табобат карда намешавад. Муддатеҳоликӯдакхубтаршавадҳам, баъдичандвақтбеморӣдуборарӯмезанадваҳоликӯдакбадтармешавад.
Роҳидуруст:
Бохудтабобаткунӣмашғулшуда, бароитабобатисулфаҳархелалафҳоро аз пеши худ истифоданабаред. Дар ёддоштабошед, киаввал ба наздидухтуррафта, сабабисулфароаниқ кардан лозимаст. Дар рафтитабобат дар қаторидоруҳое, кидухтурмефармояд, бомаслиҳатитабибонихалқӣбаъзедавоҳоисанҷидашудаихалқироистифодабурданмумкинаст.
Шабона ба кӯдакдоруҳоибалғамбарорнадиҳед!
Барои он кифарзандашонзудтар аз балғамхалосшуда, ҷонашраҳоӣёбад, баъземодарон дар як рӯзчандмаротибадоруҳоигуногунибалғамронро пай дар пай ба кӯдак додан мегиранд. Ин хел кардан мумкиннест. Чаро?
Аввалан: Аз миқдорзиёдистифодабурдани доруметавонадбоисизаҳролудшавииҷисмгардад.
Дуюм: Бохӯрданидоруибисёрбалғам ба зудӣ аз организмикӯдакнамебарояд. Барои он киҷисмифарзандишумо аз балғамтозашавад, вақтимуайянватабобатидурустлозимаст, то балғамтунукшуда, аз шушвароҳҳоинафасбарояд.

Роҳидуруст
Бори дигартаъкидмекунем, кикӯдакроҳатман ба духтурбаредва аз ташхисгузаронед. Табиббаъдианиқкарданисабабисулфавагузоштанидиагнозианиқтабобатмефармояд. Шумобояддоруҳоротибқимеъёре, китабибмуайянкардааст, дар вақтусоатианиқ ба кӯдакдиҳедваназораткунед, киреҷаибистарирориоянамояд. Шабона ба кӯдакдоруҳоибалғамроннадиҳед. Тавре китабибонипулманологмегӯянд, балғамсубҳгоҳонхубтар аз организм хориҷмешавад, агаркӯдакшабякнимахобравад.
Дар охиртаъкидкарданием, кибалғамдоштаникӯдакмаънои ба касалии сил гирифторбуданашронадорад, вале нисбатисулфаюбалғамбепарвоӣ кардан ҳамнашояд. Боварӣдорем, ки ба тавсияҳоимогӯшдода, шумоҳатманфарзандатонро ба наздитабибонмебаредва ба зудӣшифомеёбад.
Ф. Сатторӣ

Поделиться новостью
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД