Номномаи Исломӣ | Номҳои писарона бо ҳарфи "О"
494

– О –

 

ОБГИН آبگین ном барои мардон бошад; обгина, шиша, алмос. 

ОБИД а. عابد ибод; исми мардона бошад; маънии он дар луғот: 1. ибодаткунанда, парастанда; худоҷӯй; зоҳид («ФЗТ», «Фарҳехта», «Дурҷ», «Деҳхудо», «ФНЭ»); худопараст; парастор, парастишгар («Вожаҳои сара»);

2. ходим («Ақраб-ул-маворид», «Деҳхудо»);

3. мардеро гӯянд, ки соҳиби номусу нанг бошад; марди боор;

ОБОНДОД آبانداد ном барои мардон аст; дар моҳи обон таваллудшударо гӯянд. 

ОБОНЁД آبانیاد ном барои писарон; маънои он дар фарҳанг: 1. баёдоварандаи моҳи обон;

2. номи мардест, ки дар шаҳре Яздгирди севуми Сосониро дар хонаи худ паноҳ дод («ФНЭ»); 

ОБРУН آبرون исми мардон аст; маънии он дар луғат: 1. шодиофарини дурахшон («Зебоном»);

2. гули ҳамешабаҳор, ҳамеша ҷавон («Зебоном»).

ОБРУХ آبرخ ном барои мардон аст; касе, ки дорандаи рухсораи равшан бошад, дорои чеҳраи равшан; касе, ки соҳибном ва бообрӯ бошад. 

ОБТИН آبتین аз асмои мардон аст; 1. соҳиби рафтор ва гуфтори некӯро гӯянд, некрафтор ва нексухан;

2. номи падари Фаридун мебошад дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ.

ОВГОН آوگان исми писарон; маънии он дар луғат: 1. нотарс, бебок («Зебоном»);

2. номи як лашкарии паҳлавонест аз лашкари Фаридуни Пешдодӣ.

ОВИС آویس номи мардона аст; маънии он дар фарҳанг: огоҳӣдиҳанда («Зебоном»). 

ОВО آوا ном барои мардон бошад; маънии он дар луғат: бонг, наво («Зебоном»).

ОВОН آوان ниг. обон.

ОГОҲ آگاه ном барои мардон: бохабар, хабардор; доно, донанда.

ОДАМ آدم аз номҳои мардон бошад; 1. инсон, башар;

2. дар бораи зиндагии Ҳазрати Одам (а) дар кутуби мухталиф донишмандони соҳибназару муътабар қиссаву ривоёти зиёдеро овардаанд, ки мубтанӣ бар оёти Қуръонанд. 

ОДИЛ а. عادل ном барои мардон; маънии он дар фарҳангҳо: 1. баинсоф, додгар, адолатпеша («ФЗТ», «Муъин», «Мунтахаб», «Мунтаҳо», «Онандроҷ», «Деҳхудо»); он ки ба адолат рафтор кунад; доддиҳанда («Фарҳехта», «Дурҷ», «ФНЭ»); баробаркунанда («Fиёс»); пурдод, ситамшикан ва додгустар; 

2. рост, дуруст, мустақим («Фарҳехта», «Деҳхудо»);

3. росткирдор («ФНЭ»); сифати Хусрави Анӯшервони Сосонӣ, ки адлу додаш дар офоқ машҳур гардида, то ҳанӯз адолатпешагиро ба ӯ – Анӯшервони Одил масал мезанад.

      ОДИМ آدیم ном барои риҷол; адабомӯхта, омӯзишдида.

      ОДИНА - آدینھ рӯзи ҷумъа

       ОЗАР آذر номи писарон аст; 1. оташ;

2. оташи муқаддас, ки дар болои он оташкада месохтанд; маҷ. оташкада (дар Эрони қадим ҳафт оташкадаи машҳур будааст, ки ҳар яке аз онҳо ба яке аз ҳафт сайёра нисбат дода шуда ва ҳар як номи махсус доштаанд); 

3. آزر номи падари Иброҳими пайғамбар, ки бутгар ва ҳайкалтарош буд.

ОЗАРАФРӮЗ آذرافروز аз асмои мардон; афрӯзонандаи оташ, оташдаргирон.

ОЗАРАХШ آذرخش номи мардона; маънии он дар фарҳанг: 1. номи рӯзи нуҳум аз моҳи Озар («ФНЭ»);

2. барқ («ФНЭ»);

3. соиқа («ФНЭ»); 

ОЗАРБАҲРОМ آذربهرام номи мардона; 1. Озари Баҳром, оташкадаи сеюм;

2. номи писари Озарнӯш.

ОЗАРБАРЗ آذربرز ном барои мардон аст; номе дар Доробнома.

ОЗАРБАРЗИН آذربرزین номи маъбаде ва номи оташкадаи шашум, дар Риванди Хуросон, Озари Барзин.

ОЗАРБАХТ آذربخت номи порсӣ; фурӯзонбахт, равшансаодат; ситорагарм. 

ОЗАРБОН آذربان нигаҳбони оташ; мӯбад, пири муғон.

ОЗАРБОД آذرباد номи маъбаде аз маъбадони рӯзгори Шопури дувум.

ОЗАРБЕҲ آزربه номи писари Озарбод аз Каёниён.

ОЗАРДИН آذردین номи беҳдине дар фарвардиняшт.

ОЗАРДОД آذداد дар Авесто номи падари Озарбон аз Каёниён.

ОЗАРЗАРДУШТ آذرزردشت номи мӯбаде ва оташкадае дар аҳди бостон.

ОЗАРКОР آذرگار номи падари Ҳурмуз.

ОЗАРМОН آذرمان 1. Озармоҳ – Озармохон – Озармахон – номи сардори номии Анӯшервони Сосонӣ; 

2. номи подшоҳи номдори сакоию маъбади порсӣ.

ОЗАРМЕҲР آذرمهر 1. номи мӯбадест дар замони Қубод ном нависандаи «Насоеҳ-ул-мулук»; 

2. номи оташкадае дар аҳди бостон.

ОЗАРОН آذران яке аз подшоҳони Ашконӣ.

ОЗАРОИН آذرآیین 1. оне, ки дар кеши Озар бошад;

2.номи яке аз оташкадаҳои ҳафтгона;

3. номи писари Озарсосон.

ОЗАРПОЙ آزرپای нигаҳбон ва пояндаи оташ.

ОЗАРСУД آزرسود (дар Авесто Отарсуҳ) дорандаи суди озар.

ОЗАРСОСОН آذرساسان номи падари Озарбаҳром.

ОЗАРСОМ آذرسام аз номҳои эрониёни бостон.

ОЗАРФАР آذرفر дар Авесто дорандаи фарри озарноми беҳдине.

ОЗАРФО آذرفا руҷӯъ кунед ба озарафрӯз.

ОЗАРХУРДОД آذرخرداد маъбадбони яке аз оташкадаҳо. 

ОЗАРЧЕҲР آذرچهر номи падари Озардод аз хонадони Каёниён, гармрӯ, касе, ки рӯи гарму нуронӣ дорад.

ОЗИН آزین ороиш, зинат ва тазйин.

ОЗИНФАР آزینفر ороишгаришуда, тазйиншуда.

ОЗОДБАХТ آزادبخت ном барои мардон; маънии он: шодбахт, хушиқбол, бахтёр.

ОЗОДБЕҲ آزادبه номи яке аз мардони эронӣ дар садаи дувуми ҳ.қ замони Дайламиён, ки марзбони Хева буд.

ОЗОДДУХТ آزاددخت (Ортоддухт) шоҳзодахонуми Ашконӣ-бонуи Шопури Аввал - подшоҳи сосонӣ («ФНЭ»).

ОЗОДЗОД آزادزاد ном барои писарон; маънии он дар фар-ҳангҳо: асилзода («ФЗТ»); наҷибзода («Деҳхудо»); ориёнажод.

    ОЗОДМЕҲР آزادمهر номи писари Султон Иброҳим Ғазнавист.

ОЗОДОН آزادان номи мардона; маънии он дар луғат: 1. бузурге, муосири Шопури Дувуми Сосонӣ («ФНЭ»);

2. вобаста ба хонадони озодон («ФНЭ»); эронитабор, сифати ниёгони тоҷикон.

ОЗОДПАРАСТ آزادپرست аз номҳои мардон; парастандаи озодӣ; озодихоҳ. 

ОЗОДРӮآزادرو (озодарӯй) 1. рӯйи боз («ФНЭ»); рӯйи кушода;

2. хушрӯй («ФНЭ»); соҳибҷамол, зеборухсор, некчеҳра.

ОЗОДХӮ(Й) آزادخو номи мардона; маънии он дар луғат: олиҳиммат, олитабъ («ФЗТ»); вораста аз тааллуқ.

ОЗОДЧЕҲР آزادچهر номест аз номҳои мардон; маънии он дар фарҳангҳо: 

1. кушодарӯ («ФЗТ»);

2. хушхулқ, хушфеъл («ФЗТ»); 

3. номи писари Султон Иброҳими Ғазнавӣ («ФНЭ»).

ОЗОДШОД آزادشاد номи мардона; шодмон аз раҳоӣ, касе, ки аз раҳо ёфтани хештан хушнуд бошад, касе, ки озод ва шод бошад, вораставу хурсанд.

    ОЗОД -  آزاد раҳошуда, раҳида, новобаста, фориғ, вораста

    ОИШ عایش аз номҳои мардон аст; маънии он дар луғот: 1. некаҳвол, некӯҳол, касе кӣ вазъияту аҳволи хуб дорад;

2. Ибни Анас – яке аз ровиён аст, ки аз ато ривоят кунад («Мунтаҳо», «Деҳхудо»); 

ОҚИЛ а. عاقل исмест аз асмои риҷол; маънии он дар луғот: 1. хирадманд, боақл, ҳушёр, зирак («Фарҳехта», «Дурҷ», «Мунтахаб», «Муъин»); доно («ФНЭ»); дарёбанда, пажӯҳанда, фарзона, фарзон («Вожаҳои сара», «Нозим», «Деҳхудо», «Амид»); соҳиби ақл ва заковат; муқобили девона бошад; 

2. касеро гӯянд, ки даврони ҷавонияш сипарӣ гашта бошад, миёнсол;

3. номи писари Абитолиб, ки донотар буд ба нисбати Қурайш ва вақоеи айёми эшон («Мунтахаб»);

3. номи саҳобаест. 

ОЛАМ а. عالم номи писарона аст; маънии он дар фарҳангҳо: дунё, ҷаҳон, гетӣ («ФНЭ», «Баҳори Аҷам», «Вожаҳои сара»); дунё ва мо фиҳо, ҷаҳон ва он чи дар ӯст («Фарҳехта», «Дурҷ»); рӯзгор, халқ («Амид»); ҳастӣ; мавҷудот («Муъин»); офаридагон ба тамомӣ; он чи миёни фалакулафлок бошад («Мунтахаб»); 

ОЛАМГИР عالمگیر номи мардона; 1. гирандаи ҷаҳон, ҷаҳонситон, маҷ. машҳур;

2. лақаби ду тан аз шоҳони муғули Ҳинд («ФНЭ»).

ОЛАМАФРӮЗ عالم افروز ном барои мардон; равшанкунандаи ҷаҳон («ФНЭ»); афрӯзандаи гетӣ («Фарҳехта»); равшанкунандаи олам («Нозим»); афрӯзандаи ҷаҳон («Деҳхудо»); сифати офтоб.

ОЛӢ а. عالی 1. баланд; муқобили софил («Баҳори Аҷам»); муртафеъ, рафеъ («Фарҳехта», «Деҳхудо», «Амид», «Муъин»);

2. бартар, воло, сарфароз («Вожаҳои сара», «ФНЭ», «Фар-ҳехта»);

3. бузург, шариф («Амид», «Вожаҳои сара», «Фарҳехта», «Муъин»).

ОЛИМ а. عالم аз асмои мардон аст; 1. доно, донишманд («Муъин», «Амид»); донанда («Fиёс», «Мунтахаб», «Фарҳехта»); хирадманд, касе, ки ӯро дониш бошад («Деҳхудо»); пажӯҳанда, донишвар, донишгар, фарҳехта, фаҳмида, огоҳ, устод, донишӣ («Вожаҳои сара»); муқобили ҷоҳил;

2. равшандил; фараҳманд.

ОМАН / ОМАНГ آمن / آمنگ исми писарона бошад; маънои он дар фарҳанг: 1. нерӯи хирад ва дониш («Зебоном»);

2. нерӯи минуӣ («Зебоном»); 

ОМИР а. عامر исми мард; маънияш дар луғат: ободкунанда, ободон («ФНЭ»).

ОМОН آمان ном барои риҷол; маънияш дар луғат: хирад, огоҳ («Зебоном»); 

ОМОТО آماتا аз номҳои мардон; устод, омода, озмудашуда («Зебоном»); 

ОНИМАН آنیمن ном барои мардон; бениёз («Зебоном»); тавонгар, касе ки ба касе ва чизе эҳтиёҷе надорад.

ОНОГ آناگ 1. биҳишт, фирдавс («Зебоном»);

2. фармонраво («Зебоном»);

3. дорои нерӯи гузиниш («Зебоном»);

4. номи яке аз фармонравоёни Порт мебошад, ки дар айёми Ардашери Бобакон зиндагонӣ кардааст.

ОРАНГ آرنگ ном барои писарон. 1. ҳукмрон, фармонраво, султон, фармондеҳ;

2. равиш ва шева; тарз («ФНЭ»).

ОРАСТА آرسته аз асмои риҷол; 1. ороишшуда, зебонигор, зинатбахшида.

2. номи марде дар мутуни порсии бостон («ФНЭ»).

ОРАШ آرش номест аз номҳои мардон; маънияш дар луғатҳо: 1. рост, дуруст; 

2 (дар Авасто Архаш) – (дурахшон – дурахшанда) номи яке аз беҳтарин тирандозони эронӣ, ки дар ҷанги Манучеҳр бо Афросиёб бо партоби тире марзи Эронро муайян кард («ФНЭ», «Ф.Шоҳнома»); 

3. номи писари дуюми Кайқубод («Ф.Шоҳнома»);

4. номи шоҳзодае аз силсилаи Ашкониён («Ф.Шоҳнома»);

5. номи фармондеҳи сарҳадӣ дар замони Яздгирд («Ф.Шоҳнома»); 

ОРАШДОД آرشداد аз номҳои мардон аст, ростниҳод, дуруст офаридашуда.

    ОРАЗ -  عارض рухсора, ду бари рӯй, рӯй, чеҳра

    ОРЗУ -  آرزو хоҳиш, майл, умед, армон, ҳавас, иштиёқ

   ОРИЁН - آریان аз нажоди ориёӣ; пок

   ОРВАНД آروند исми мардона аст; 1. фарру шукӯҳ («ФНЭ»);

2. шаъну шавкат («ФНЭ»).

ОРВИН آروین номи мардона; 1. озмун, озмоиш («ФНЭ»);

2. таҷриба («ФНЭ»).

ОРИЁ آریا ном барои мардон; 1. озода ва наҷиб («ФНЭ»);

2. арҷманд, гиромӣ;

3. номи фармондеҳи артиши Эрон дар рӯзгори Куруши дувум («ФНЭ»);

4. номи подшоҳи Мод («ФНЭ»).

ОРИЁБАРЗ آریابرز номи яке аз сардорони Дориюши севум («ФНЭ»).

ОРИЁБАХШ آریابخش аз номҳои даврони Ҳахоманишӣ («ФНЭ»); номи риҷол.

ОРИЁБОН آریابان 1. нигаҳбони Эрон («ФНЭ»);

2. номи фармондеҳи Ардашери якуми Ҳахоманишӣ («ФНЭ»).

ОРИЁДОД آریاداد ном барои мардон; 1. аз нажоди ориё;

2. офаридашудаи арҷманд.

ОРИЁНО آریانا ба нажод ва қавми ориёӣ мансуб бошад; аз асмои мардон.

ОРИЁМАН آریامن аз асмои мардон; оромишдиҳанда, хушбахтӣ диҳанда.

ОРИЁМАНИШ آریامنش 1. касе, ки дорои хӯй ва рафтори ориёӣ бошад;

2. номи писари Дориюш («ФНЭ»).

ОРИЁМАС آریامس номи яке аз шоҳзодагони Саъд дар рӯзгори Искандар («ФНЭ»).

ОРИЁМЕҲРآریامهر ном барои мардон. 1. дорандаи меҳри Эрон («ФНЭ»); дӯстдори ориёӣ;

2.номи сардоре дар рӯзгори Дориюши севум («ФНЭ»);

3. номи фариштаи рӯшноӣ ва посбони сидқу паймон.

ОРИЁНАЖОД آریانژاد 1. касе, ки аслу насаби ӯ ориёӣ бошад;

2. аз номҳои имрӯза дар Эрон барои мардон. 

ОРИЁФАР آریافر касе, ки дорои фар ва нури ориёӣ бошад; исмест мардонро.

ОРИФ а. عارف ном барои мардон аст; маънияш дар луғот: 1. шиносанда, воқиф, огоҳ; доно, нуктасанҷ («ФЗТ», «ФНЭ», «Фарҳехта»); шиносманд («Мунтаҳо», «Онандроҷ», «Деҳхудо»).

3. сабур, шикебо («Амид»); шикебо («Мунтаҳо», «Онандроҷ», «Деҳхудо», «Мунтахаб»);

Гар мавҷхези ҳодиса сар бар фалак занад,

Ориф ба об тар накунад рахту пахти хеш. 

(Ҳофизи Шерозӣ)

4. Орифи Қазвинӣ аз шоирони миллии муосири Эрон («ФНЭ»);

5. аз адибон ва нависандагони барҷастаи араб, ки дар асри 14 ҳ. зиндагонӣ кардааст. 

ОРО آرا 1. ороиш, зинат;

2. номи подшоҳи Арманистон дар аҳди Сосониён («ФНЭ»).

ОРОМ آرام номест барои мардон; маънияш дар фарҳангҳо: 1. сукун, қарор («ФЗТ»); осуда («Ф.Шоҳнома»); 

3. беҳаракат, сокин.

4. манзил, ҷой, макон («Ф.Шоҳнома»); сукунатгоҳ, ҷой, макон;

5. осоиш, роҳат («Ф.Шоҳнома»); 

6. номи панҷумин фарзанди Сом ибни Нӯҳ («ФНЭ»);

7. номи шоири порсигӯи Ҳинд («ФНЭ»).

ОРОМИШ آرامش 1. беҳаракатӣ, сукун;

2. фароғат, осоиш («ФНЭ»); осоиш, роҳат, фароғат. 

ОРМОН آرمان номест мардонро; орзу, хоста, мурод, хоҳиш («ФНЭ»).

ОРУН آرون суфтаҳои некро гӯянд («ФНЭ»); номи риҷол.

ОРШОМ آرشام 1. бисёр нерӯманд, пуртавон, бебок ва далер;

2. падарбузурги Дориюши Кабири Ҳахоманишӣ («ФНЭ»).

ОРШОН آرشان1. далер, шуҷоъ, бебок, диловар;

2. номи писари Ардашери дувум бошад.

ОСИМ а. عاصم аз асмои мардон бошад; 1. азиммушшаън;

2. ҳифзкунанда, нигоҳдоранда, боздоранда аз лағзиш ва хато («Амид», «Мунтахаб», «Fиёс»); ҳофиз, манъкунанда («ФНЭ», «Фарҳехта», «Муъин»); манъкунанда («Ақраб-ул-маворид», «Деҳхудо»);

3. яке аз саҳобаҳои Расули гиромӣ, салавоту алайҳи. 

ОСМОН آسمان номи мардона аст; 1. само;

2. номи фариштаест, ки нигаҳбони сипеҳр аст («ФНЭ»).

ОСТОН آستان номе аз номҳои мардона.

    ОСИФ -  عاثف пасрав, тобеъ

    ОТАШАФРӮЗ آتش افروز 1. оташдаргирон, пешдаргирон;

2.касе, ки касбаш алав даргирондан аст, алавмон.

3. дами оҳангарӣ;

4. номи писари Меҳрнӯш - писари Исфандёр.

ОТИФ а. عاطف номи мардона; 1. меҳрубоникунанда;

2. баргардонанда.

ОШИҚ а. عاشق ном аст мардонро; маънии он дар фарҳангҳо: бисёр дӯстдоранда, дилдода, дилбаста, шефта, касе, ки дигареро ба ҳадди ифрот дӯст дорад («Амид»); ҷонафшон ва дилсӯхта ва дилбохта ва дилаздастдода ва дилаздастрафта ва зору пажмону ғамхӯрдаву ҷафозада ва бетобу маҳбубу парвонамашраб («Баҳори Аҷам»); касе, ки ишқ варзад; он ки дар дӯстии касе ё чизе ба ниҳоят расида бошад; шефтадил («Фарҳехта»); побанд, дилшуда, шайдо, бедил, синачок, шӯрида, бохтадил, ғошгашта, хотирхоҳ, шӯридахотир («Вожаҳои сара»); ишқоранда («Мунтаҳо», «Онандроҷ», «Деҳхудо»).

Поделиться новостью
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД